Kortykosteroidy donosowe skutki uboczne

5 Wytyczne rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok. cz. I podejrzewane jest alergiczne lub immunologiczne pod³o e zapalenia zatok; 2. zapalenie zatok jest oporne na typowe antybiotyki; 3. zapalenie zatok nawraca; 4. zapalenie zatok jest skojarzone z nietypowymi infekcjami oportunistycznymi i/lub 5. zapalenie zatok znacz¹co obni a jakoœæ ycia pacjenta i jego aktywnoœæ yciow¹. Konsultacja jest tak e wskazana, gdy z zapaleniem zatok wspó³istniej¹ stany chorobowe komplikuj¹ce leczenie, takie jak przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego, astma oskrzelowa, polipy nosa, nawracaj¹ce zapalenie p³uc, stany niedoboru odpornoœci, grzybica alergiczna, choroby ziarniniakowe i nadwra liwoœæ na szereg grup antybiotyków. II. Algorytm postêpowania i przypisy dotycz¹ce wytycznych leczenia zapalenia zatok Jemes T. Li, MD, PhD, I. Leonard Bernstein, MD, Sheldon L. Spector, MD, William E. Berger, MD, Michael A. Kaliner, MD A. Algorytm Objawy sugeruj¹ce zapalenie zatok 1 OCENA WSTÊPNA Wywiad Badanie przedmiotowe Rozwa enie wskazania do badañ obrazowych Ocena istniej¹cych czynników ryzyka rozwoju zapalenia zatok (np. alergia, wady anatomiczne) 2 Ostre zapalenie 3 zatok? TAK NIE Inne rozpoznanie Jeœli jest to przewlek³e zapalenie zatok, patrz ramka 8 4 LECZENIE Antybiotyki Rozwa enie koniecznoœci zastosowania œrodków pomocniczych 5 Sukces terapeutyczny 6 NIE TAK Obserwacja i dalsze leczenie Rozwa enie koniecznoœci dalszej oceny istniej¹cych czynników sprzyjaj¹cych rozwojowi zapalenia zatok 7 Dodatkowe leczenie i dalsze badania Przed³u one leczenie antybiotykami Rozwa enie leczenia przeciwzapalnego i/lub anemizuj¹cego b³onê œluzow¹ Rozwa enie wykonania TK zatok Dalsza ocena istniej¹cych czynników ryzyka Rozwa enie konsultacji z alergologiem/immunologiem Ocena wystêpowania infekcji oportunistycznych, niedoboru odpornoœci i wad anatomicznych 8 Sukces terapeutyczny 9 NIE TAK Oporne na leczenie/przewlek³e i/lub nawracaj¹ce zapalenie zatok Rozwa enie konsultacji z chirurgiem Kontynuacja zindywidualizowanego leczenia 10 Ryc. 1. Algorytm postêpowania w zapaleniu zatok

Kortykosteroidy donosowe skutki uboczne

kortykosteroidy donosowe skutki uboczne

Media:

kortykosteroidy donosowe skutki uboczne

http://buy-steroids.org